Мерење
images    

 - Мерење на сјајност на сообраќајници
 - Мерење на осветленост на кружен тек
 - Мерење на осветленост во затворени простори

 - Изработка на извештај со резултати врз основа на извршеното мерење

S5 Box