ЛЕД предспојни справи

ЛЕД предспојни справи

ЛЕД претспојни уреди со
константна струја
- за ЛЕД модули управувани

со константна струја
LED constant current     
       
ЛЕД претспојни уреди со
константен напон
- за ЛЕД модули управувани

со константен напон
LED constant voltage     
       
       

S5 Box